Ochrona Danych Osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej : Rozporządzenie) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych :

I. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159787, NIP 555-18-18-271, REGON 771285592, zwanym dalej „Administratorem”.

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersku lub email: iodo@zuk-czersk.pl

III Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu :
- zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z wykonywaniem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie ustalonego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora :
- w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania – przez okres obowiązywania umowy, następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa, oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych – przez okres w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji, w szczególności przepisy księgowe i prawa podatkowego
- w zakresie dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora, jednakże dane te mogą zostać przekazane następującym odbiorcom :
- podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :
- żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

VIII. Źródło pochodzenia danych
Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów : REGON, CEIDG, KRS)

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych
.

X. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora. W związku z powyższym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych zawarcie oraz wykonanie umowy jest niemożliwe.

XI. Ochrona danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (dalej ZUK Sp. z o.o.) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, z siedzibą w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk;
  2. ZUK Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pocztą elektroniczną (na adres: iodo@zuk-czersk.pl) lub pisemnie (na adres siedziby ZUK Sp. z o. w Czersku);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony  mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  4. Wejście na teren monitorowany spowoduje automatyczne zarejestrowanie obrazu, w tym sensie jest wymagane przez ZUK Sp. z o.o. do wstępu na teren monitorowany;
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów wymienionych w przepisach prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od daty nagrania, z wyjątkiem przypadków prowadzenia postępowania przez uprawnione organy, co spowoduje dłuższy czas przetwarzania, wymagany do prowadzenia takiego postępowania;
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez ZUK Sp. z o.o. dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani praw i wolności;
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a także automatycznemu podejmowaniu decyzji w Pani/Pana sprawach.